Статистик мэдээний хүснэгтийн жагсаалт
Мэдээний төрөл:
• 01.Аж үйлдвэр, оны үнээр, сая.төг,
• 02.Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, дэд салбараар, оны үнээр сая.төг1960-2020
• 03.Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, дэд салбараар, оны үнээр сая.төг2000-2020
• Барилга,угсралт, их засвар, оны үнээр, сая төгрөгөөр
• Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
• Дотоодын хөрөнгө оруулалт, салбараар 1940-1998 он, сая.төг
• Дотоодын хөрөнгө оруулалт, салбараар, 1999-2005 он, сая.төг
• Дотоодын хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн салбараар, 2014 он, /тэрбум төг-өөр/
• Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, сая төг
• Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэмжийн хэмжээ, сая төг
• Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч иргэдийн тоо,оны эцэст
• Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагчид, тоогоор, оны эцэст
• Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, дүүргээр / сая.төг/
• Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, төрлөөр / сая.төг/
• Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, дүүргээр /сая.төг/
• Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, төрлөөр, /сая.төг/
• Нийслэлийн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо
• Нийслэлийн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар
• Нийслэлийн өмч хөрөнгө, дүүргээр, сая төгрөг
• Нийслэлийн төсвийн зарлага
• Нийслэлийн төсвийн орлого
• Нийт хөрөнгө оруулалт, оны үнээр, сая төг
• Төгрөгийн ам.доллартай харьцах, жилийн дундаж ханш, төгрөг
• Худалдааны нэг цэгт ногдох хүний тоо
• Худалдааны салбарын нийт борлуулалт, оны үнээр, / тэрбум.төг /
• Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс, 2015=100 хувиар, бараа, үйлчилгээний бүлгээр
• Хэрэглээний үнийн ерөнхий индекс, өмнөх онтой харьцуулснаар
• Хэрэглээний үнийн индекс, 1991.01.16=100 хувиар, бараа, үйлчилгээний бүлгээр /1991-2005/
• Хэрэглээний үнийн индекс, 2010-XII=100 хувиар, бараа, үйлчилгээний бүлгээр /2006-2016/
• Хэрэглээний үнийн индекс, бараа, үйлчилгээний бүлгээр, өмнөх онтой харьцуулснаар
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft