Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, сая төг
Тайлбар:
ОТХ-Олгосон тэтгэвэрийн хэмжээ
ӨНТ-Өндөр настны тэтгэвэр
ТДТ-Тахир дутуугийн тэтгэвэр
ТАТ-тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft