Дотоодын хөрөнгө оруулалт, салбараар, 1999-2005 он, сая.төг
Тайлбар:
ХААААОАА-Хөдөө аж ахуй ан агнуур ойн аж ахуй
УУОҮ-Уул уурхайн олборлох үйлдвэр
БҮ-Боловсруулах үйлдвэр
ЦХҮ-Цахилгаан хийн үйлдвэр
БЖХ-Бөөний жижиглэн худалдаа
ЗБЗГ-Зочид буудал зоогийн газар
ТААА-Тээвэр агуулахын аж ахуй
СЗ-Санхүү зуучлал
ҮХХТ-Үл хөдлөх хөрөнгө түрээс
ТУБХ-Төрийн удирдлага батлан хамгаалах
ЭМНХ-Эрүүл мэнд нийгмийн хангамж
ОНБХҮҮ-Олон нийт бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ
*- 2006 оноос дотоодын хөрөнгө оруулалтыг эдийн засгийн салбарын ангилалаар бус хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр тооцох болсон
**- 2013 оны хөрөнгө оруулалт нь 2013 оны жилийн мэдээнд хамрагдсан ААНБ-ын дүн бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд тархаалт хийгдээгүй болно
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft