Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэмжийн хэмжээ, сая төг
Тайлбар:
ТАвТ-Тэтгэвэр авагчдын тоо
ӨНТ-Өндөр настны тэтгэвэр
ТДТ-Тахир дутуугийн тэтгэвэр
ТАТ-Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft