Хэрэглээний үнийн индекс, 1991.01.16=100 хувиар, бараа, үйлчилгээний бүлгээр /1991-2005/
Тайлбар:
ХГББ-Хувцас гутал бөс бараа
ОСТЦ-Орон сууц түлш цахилгаан
ГАБ-Гэр ахуйн бараа
ЭТЭҮ-Эм тариа эмнэлгийн үйлчилгээ
ТХҮ-Тээвэр холбоо үйлчилгээ
СББҮ-Сүёл боловсролын бараа үйлчилгээ
ББҮ-Бусад бараа үйлчилгээ
ЕИ-Ерөнхий индекс
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft