Дотоодын хөрөнгө оруулалт, салбараар 1940-1998 он, сая.төг
Тайлбар:
ХАА-Хөдөө аж ахуй
ТХ-Тээвэр холбоо
ОСНХ-Орон сууц нийгэм хангамж
СШУБТ-Соёл шинжлэх ухаан биеийн тамир
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft