Нийслэлийн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар
Тайлбар:
1) ХАА, ан агнуур ойн аж ахуй, загас барилт
2) Уул уурхай, олборлох үйлдвэр
3) Боловсруулах үйлдвэр
4) Цахилгаан хий үйлдвэрлэл, ус хангамж
5) Барилга
6) Бөөний ба жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн барааны засварлах үйлчилгээ
7) Зочид буудал зоогийн газар
8) Тээвэр агуулахын аж ахуй, холбоо
9) Сахгүүгийн гүйлгээ хийх үйл ажиллагаа
10) Үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс, бизнесийн бусад үйл ажиллагаа
11) Төрийн удирдлага батлах хамгаалах, албан журмын нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа
12) Боловсролын салбарын үйл ажиллагаа
13) Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа
14) Нийгэм бие хүнд үзүүлэх бусад үйлчилгээ
15) Олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаа
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft