Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс, 2015=100 хувиар, бараа, үйлчилгээний бүлгээр
Тайлбар:
ХБУУ - Хүнсний бараа, ундаа ус
СУТ - Согтууруулах ундаа, тамхи
ХГББ - Хувцас, гутал, бөс бараа
ОСУЦТ - Орон сууц, ус, цахилгаан түлш
ГАБ - Гэр ахуйн бараа, тавилга
ЭТЭҮ - Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ
ТҮ - Тээврийн үйлчилгээ
ХХШҮ - Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ
АЧЦСБҮ - Амралт чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ
БҮ - Боловсролын үйлчилгээ
ЗБЗГДБ - Зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байр
ББҮ - Бусад бараа үйлчилгээ
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft