Нийслэлийн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо
Тайлбар:
УҮГ-Улсын үйлдвэрийн газар
ХЭАА-Хувиараа эрхлэх аж ахуй
ТБ-Төсөвт байгууллага
ТББ-Төрийн бус байгууллага
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft