Монгол улсын хот, аймаг, дүүрэг сум, хороо багийн код

Хот аймаг: