09. Ажиллагчид, салбараар, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2022, 2-р хэсэг
Тайлбар:
12 - Yл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа
13 - Мэргэжлийн шинжлэх ухааны болон техникийн үйл ажиллагаа
14 - Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа
15 - Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгаалал
16 - Боловсрол
17 - Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн халамжийн үйл ажиллагаа
18 - Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам
19 - Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа
20 - Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн үйл ажиллагаа
21 - Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft