03. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлт, оны эцэст, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2022
Тайлбар:
1 - Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо /мян.хүн/
1.1 - Ажиллагчдын тоо /мян.хүн/
1.2 - Ажилгүй иргэдийн тоо /мян.хүн/
1.3 - Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо /мян.хүн/
2 - Эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын тоо /мян.хүн/
3 - Ажиллах хүчний оролцооны түвшин /хувь/
4 - Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин
5 - Ажилгүйдлийн түвшин
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft