02. Хүн амын ажил эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд, оны эцэст, 1992-2008 он
Тайлбар:
1 - Хөдөлмөрийн насны хүн ам /мян.хүн/
2 - Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам /мян.хүн/
3 - Ажиллагчид /мян.хүн/, үүнээс:
3.1 - Улсын үйлдвэрийн газар /мян.хүн/
3.2 - Төсөвт байгууллагад /мян.хүн/
3.3 - Компани /мян.хүн/
3.4 - Хоршоо /мян.хүн/
3.5 - Хувиараа эрхлэх аж ахуй /мян.хүн/
4 - Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
5 - Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн хувь
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft