05.Барилгын материалын болон модон бүтээгдэхүүн
Тайлбар:
ЗМ-Зүсмэл материал
ГМ-Гэрийн мод
БХЦ-Барилгын хаалга,цонх
БШБ-Барилгын шалны банз
ГМТ-Гэрийн модон тавилга
УОСХ-Угсармал орон сууцны хавтгаалж
УТ-Улаан тоосго
Шүүлт хийх